Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Ecolux B.V.

Definities:
1. Onder Ecolux wordt verstaan ECOLUX B.V., gevestigd te Apeldoorn.
2. Onder afnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de aankoop heeft gegeven.
3. Onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en de eindgebruiker van het product.

Artikel 1: Algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes en transacties van, alle opdrachten en overeenkomsten
met Ecolux betreffende de verkoop en plaatsing van te leveren zaken.
2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt van de hand gewezen.
3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen de algemene voorwaarden
onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen dan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij
zo veel mogelijk de strekking van die bepaling in acht wordt genomen.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden, danwel zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden
geregeld is, dient uitleg plaats te vinden in de geest van deze voorwaarden.
5. Indien Ecolux niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze niet (meer) van toepassing zijn of dat Ecolux enig recht zou verliezen
om in andere gevallen de strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.
6. Ecolux is te allen tijde bevoegd tot wijziging van de algemene voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, waarbij de
consument het recht heeft om in geval van een wijziging ten nadele de overeenkomst op die grond te ontbinden.

Artikel 2: Aanbieding
1. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van een maand.
2. Elke aanbieding is, tenzij anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3. Afnemer is gehouden aan Ecolux de informatie te verstrekken die voor het verzorgen van de aanbieding en de uitvoering van de overeenkomst wordt gevraagd en/of
noodzakelijk is. Ecolux mag uitgaan van de juistheid van die informatie behoudens redelijkerwijs kenbare en voor de uitvoering van de overeenkomst relevante
onjuistheden en is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met onjuiste/onvolledige informatie van afnemer en/of door afnemer in de arm genomen
derden. Afnemer vrijwaart Ecolux terzake voor aanspraken van derden.
4. Offertes van Ecolux zijn gebaseerd op een zo correct mogelijke interpretatie van de in ons bezit zijnde gegevens.
5. De door Ecolux overlegde detailtekeningen en beschrijvingen van de te leveren zaken worden als algemene richtlijnen beschouwd. Indien sprake is van noodzakelijke
afwijkingen zal Ecolux de afnemer terstond informeren.
6. Toleranties dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen.
7. Indien door Ecolux een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De
hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld dat wordt geleverd conform het
getoonde of verstrekte model, monster of voorbeeld.
8. Ecolux is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het wijzigingen betreft die vereist zijn om te voldoen aan wettelijke voorschriften
on indien het geringe wijzigingen betreft die een verbetering betekenen.
9. Items/onderdelen die niet expliciet vermeld zijn in de offerte vallen buiten de aanbieding.

Artikel 3: Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Ecolux. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer
consument is.
2. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Ecolux op verrekening van meerwerk onverlet.
3. Wijzingingen in de overeenkomst resulteren in ieder geval in meer-/minderwerk indien:
– sprake is van een wijziging in het ontwerp;
– de door of namens afnemer verstrekte informatie niet juist blijkt te zijn;
– de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gemeten toleranties niet overeenkomen met de daarover gemaakte afspraken;
– aanvullende opdrachten.
4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Ecolux binden Ecolux niet dan nadat en voor zover deze door Ecolux schriftelijk zijn bevestigd. De
eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is.

Artikel 4: Prijzen
1. De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting en franco aan het door de afnemer opgegeven adres.
2. Ecolux is bevoegd de prijs na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, met dien verstande dat afnemer in dat geval gedurende de eerste 3 maanden na het sluiten
van de overeenkomst het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.
3. Kosten van vergunningen en precariorechten zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 5: Levertijd
1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.
2. De levertijd omvat de aflevering door Ecolux van de zaken op het door de afnemer opgegeven adres.
3. De levertijd gaat in op het moment dat betaling (art. 7) is ontvangen. In het geval de betaling niet bij het sluiten van de overeenkomst wordt voldaan zal de levertijd
worden verlengd en heeft Ecolux het recht de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.
4. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het
werk door Ecolux bestelde materialen en diensten. Indien buiten schuld van Ecolux vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of
doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd verlengd.
5. Indien sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te laten leveren. Indien het meerwerk niet
in de planning van Ecolux kan worden ingepast, zal het worden geleverd zodra de planning dit toelaat.
6. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die
aan de zijde van Ecolux ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen
medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Indien een leveringsdatum of week is overeengekomen wordt de levertijd gevormd door de
periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. – week.
7. Een enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Ecolux van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist.
Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van
werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
8. De verschuldigdheid en hoogte van een boete bij overschrijding van de levertijd dient voor de aanvang van de werkzaamheden te zijn overeengekomen, bij uitblijven
waarvan overschrijding niet leidt tot verschuldigheid van enige boete door Ecolux.
9. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd, indien de overschrijding van deze tijd het gevolg is van overmacht.
10. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete blijft beperkt tot ten hoogste in totaal 5% van de overeengekomen prijs voor het gedeelte dat niet
tijdig is geleverd.
11. Ecolux heeft het recht opdrachten in gedeelten te presteren en deze deelprestaties afzonderlijk te factureren.
12. Indien de afnemer na ingebrekestelling verzuimt zaken af te nemen, zal Ecolux deze zaken voor rekening en risico van de afnemer kunnen opslaan. Deze opslag laat de
verplichting van de afnemer tot betaling van de zaken, alsmede zijn overige verplichtingen onverlet.

Artikel 6: Risico, Eigendomsoverdracht en Eigendomsvoorbehoud
1. Zodra de zaken zich feitelijk op de bouwplaats bevinden draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze zaken mocht ontstaan,
behoudens indien deze schade aan opzet of grove schuld van Ecolux is te wijten.
2. Het eigendom van de zaken gaat eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan Ecolux uit hoofde van leveringen verschuldigde, met inbegrip van rente
en kosten, volledig aan Ecolux is voldaan. De afnemer is niet bevoegd deze zaken aan derden in pand te geven of in eigendom over te dragen. De afnemer zal in geval
van faillissement, surséance van betaling of beslaglegging op zaken de curator, bewindvoerder c.q. beslag leggende partij wijzen op het onderhavige
eigendomsvoorbehoud.
3. Nadat Ecolux het eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de zaken terughalen en is afnemer gehouden hiertoe toegang en medewerking te verlenen.

Artikel 7: Betaling
1. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, zal facturering en betaling van de overeengekomen prijs bij het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden.
2. Meerwerk zal aan de afnemer in rekening worden gebracht en wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het
meerwerk wordt verricht.
3. Alle betalingen dienen te geschieden op een door Ecolux aan te wijzen rekening. De afnemer kan zich alleen dan op
verrekening beroepen indien zijn vordering door Ecolux wordt erkend of de gegrondheid van die vordering op eenvoudige
wijze is vast te stellen. Het bepaalde in de laatste volzin geldt niet indien de afnemer consument is.
4. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Ecolux zonder enige
ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede, indien afnemer geen consument is, buitengerechtelijke kosten.
5. Afnemer kan zich jegens Ecolux niet beroepen op enig financieringsvoorbehoud.

Artikel 8: Garantie
1. De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde zaken, inclusief het daarbij geleverde glas, wordt bij normaal gebruik en onderhoud gewaarborgd voor, indien
schriftelijk niet anders is overeengekomen, een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de dag van levering als bedoeld in artikel 6, met dien verstande dat door Ecolux op
deuren, hang- en sluitwerk, ventilatieschuiven en dergelijke, en zonweringen 2 jaar garantie wordt gegeven.
2. Buiten de garantie vallen, naast montage:
a. normale slijtage en glasschade die niet veroorzaakt wordt door een constructiefout in de ramen;
b. kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
c. beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het
gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen;
d. beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of in opdracht van Ecolux aan het geleverde zijn uitgevoerd;
e. beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu of een andere invloed van buitenaf;
f. adviezen en eisen, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de afnemer toegepast, alsmede door of namens de afnemer aangeleverde materialen;
g. kleurverschillen en glansverlies;
h. gebreken die afnemer redelijkerwijs bij oplevering had moeten constateren;
i. beschadigingen die niet met het oog zichtbaar zijn op 1,5 meter afstand leiden niet tot enige aanspraak zijdens opdrachtgever.
3. De garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel ter keuze van Ecolux van hetgeen door de afnemer als ondeugdelijk in de zin van de kwaliteitseisen wordt
aangetoond.
4. Ecolux heeft het recht om, alvorens (eventueel) tot vervanging/herstel over te gaan, onderzoek te (laten) doen naar de gestelde gebreken. De kosten van dit onderzoek
komen voor rekening van afnemer indien de uitkomst van dit onderzoek is dat vervanging herstel niet onder de garantieregeling valt. Afnemer is gehouden volledige
medewerking te verlenen aan dit onderzoek.
5. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan Ecolux te worden gemeld. Onder onverwijld in de zin van deze
bepaling dient te worden verstaan uiterlijk 3 dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel het moment, dat dit gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Ecolux
is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen.
6. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet vernieuwd.
7. Garantie vervalt indien de afnemer zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ecolux werkzaamheden ten behoeve van vervanging/reparatie danwel
afronding in geval van overschrijding van de levertijd als bedoeld in art. 5 lid 7 aan het geleverde (laat) verricht(en).
8. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit enige met Ecolux gesloten overeenkomst, is Ecolux met betrekking
tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Ecolux is alle aansprakelijkheid van Ecolux voor bedrijfsschade, gevolgschade, andere indirecte schade en schade als
gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.
2. Ecolux is niet aansprakelijk voor de montage.
3. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal de overeengekomen prijs.
4. De afnemer is gehouden Ecolux schadeloos te stellen voor alle kosten en schade die voor Ecolux mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen
welke door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Ecolux worden ingesteld. De afnemer is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te
geven aan een oproep in vrijwaring door Ecolux.
5. Indien er sprake is van levering waarbij een aannemer en/of ontwikkelaar namens afnemer opdracht heeft verstrekt aan Ecolux, dient opdrachtgever een Constructie
Allrisk verzekering te hebbenafgesloten voor het werk waarop de levering van de overeengekomen goederen betrekking heeft, welke ook het risico op de leveringen van
en namens Ecolux dekt. Afnemer zal op eerste verzoek een kopie van de polis en de polisvoorwaarden aan Ecolux verstrekken.

Artikel 10: Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, elke van de wil van Ecolux onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand
komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen,
oorlog, oorlogsgevaar, oproer, pandemie, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overstroming, wateroverlast en andere ernstige storingen in het bedrijf van
Ecolux of dat van zijn leveranciers.
2. Overmacht kan onder andere ook ontstaan door hevige regenval, onverwachte weersomstandigheden zoals sneeuw en hevige kou, waardoor lijmen en kitten niet meer
goed uitharden of opdrogen. Bij lage temperaturen moet er hoe dan ook rekening worden gehouden met een uithardingtijd die veel langer kan zijn dan bij
kamertemperatuur.
3. Ecolux kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie
maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Ecolux ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ecolux gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11: Opschorting en Opzegging
1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het
afnemen van door Ecolux te leveren zaken), of in geval van faillissement/surséance van betaling/schuldsanering of een aanvraag hiertoe al dan niet op eigen verzoek,
stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van de afnemer, heeft Ecolux het recht zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst op te zeggen, zonder dat Ecolux tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
2. Ecolux heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 11 lid 1 wordt opgezegd recht op volledige schadevergoeding. Ecolux heeft het recht zaken die in het
kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd terug te nemen tegen creditering van de door Ecolux berekende kostprijs.
3. In de in artikel 11 lid 1 bedoelde gevallen kan Ecolux ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct de volledige betaling vorderen van al hetgeen de
afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft Ecolux in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als
uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.

Artikel 12: Klachten over de factuur
1. Klachten over de factuur dienen binnen een termijn van 2 weken schriftelijk bij Ecolux te worden ingediend, bij uitblijven waarvan de factuur wordt geacht akkoord te zijn bevonden, zowel ten aanzien van het bedrag als de er op voorkomende posten.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, dan wel van
nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door rechter binnen wiens rechtsgebied Ecolux is gevestigd.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdag (CISG) wordt uitgesloten.

Contactgegevens

Ecolux B.V.
KVK Nummer: 76253104
BTW Nummer: NL860562402B01

Telefoon: + 031 55 20 32 553
E-mail: info@ecolux.nl